15 metų jubiliejus


Žemaitukų žirgų konkūro varžybos ŽAAA įkūrimo 15 metų jubiliejui paminėti
ŽARĖNAI
GEGUŽĖS 19 d. (šeštadienis)
VARŽYBŲ PRADŽIA – 12 val.
Nr.1 Konkūras, jojant žemaitukų veislės žirgais – kliūčių aukštis iki 60cm, su persirungimu neišjojant iš aikštės. Apdovanojamos trys prizinės vietos, prizinis fondas – 150Lt., daiktiniai prizai. Raiteliai apdovanojami diplomais ir atminimo medaliais, žirgai – rozetėmis.
Nr.2 Dviejų fazių konkūras, jojant žemaitukų veislės žirgais, kliūčių aukštis iki 70cm. Apdovanojamos trys prizinės vietos, prizinis fondas – 300Lt. Raiteliai apdovanojami diplomais ir atminimo medaliais, žirgai – rozetėmis.
Nr.3 Konkūras su persirungimu, klubo “Žemaitijos žirgai” taurei laimėti. Kliūčių aukštis iki 80cm. Į persirungymą patenka trys geriausi duetai. Apdovanojamos trys prizinės vietos, prizinis fondas – 400Lt., taurė, medaliai, diplomai, rozetės. 
ŽAAA 15 metų jubiliejaus taurė. Apdovanojamas žirgo savininkas, kurio žirgai pasirodė geriausiai visuose trijuose konkūruose. (Pirmo konkūro: 3 vieta – 5 taškai, 2 vieta – 10 taškų. 1 vieta – 15 taškų. Antras konkūras: 3 vieta – 20 taškų, 2 vieta – 25 taškai, 1 vieta – 30 taškų. Trečias konkūras: 3 vieta – 35 taškai, 2 vieta – 40 taškų. 1 vieta – 45 taškai. Sumuojami du geriausi rezultatai). Piniginis prizas – 200Lt.
Starto mokesčio nėra.
 BENDROSIOS TAISYKLĖS
2.1. Varžybų – bandymų tikslai:
2.1.1 Populiarinti žemaitukų veislės žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe.
2.1.2 Šalies mastu  įvertinti dalyvaujančių žemaitukų veislės žirgų sportines savybes, reikalingas tolesnei veislinių žirgų selekcijai.
2.2. Organizacinio komiteto teisė:
Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šiuos NUOSTATUS.
Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
2.3. Atsakomybė
2.3.1. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus.
Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
2.3.2.Prieš trečiuosius asmenis.
Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
2.4. Prieštaravimai, protestai.
Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti vyriausiajam varžybų teisėjui.
2.5. Reklama.
Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.
2.6. Reikalavimai dalyviams.
Raitelis turi turėti ir pateikti varžybų sekretoriui iki varžybų pradžios galiojantį gyvybės draudimo polisą ir galiojančią medicininę pažymą apie sveikatą. 
Pagal varžybų programą privaloma veterinarinė-mandatinė komisija. Žirgai privalo turėti tvarkingus tarptautinius arba nacionalinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal veterinarinius reikalavimus. Kraujo tyrimai-pagal Lietuvoje galiojančius veterinarijos įsakymus (žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu).
2.7. Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atminimo bei daiktiniais arba piniginiais prizais. (Piniginiai prizai nebus išmokami grynaisiais varžybų metu. Žirgų savininkai ir raiteliai (ar jų tėvai) registruodamiesi varžyboms pateikia banko sąskaitos numerį).
2.8. Kiti klausimai.
Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija.